Договір № __

постачання природного газу споживачам, що не є побутовими

 

________________                                                                                                          _____________

(місце укладання)                                                                                                                 (дата)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Променерго Дніпро”(ЕІС-код _______________),  в особі директора Гончарова Миколи Вікторовича, (далі – Постачальник), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

________________________________________________________________________________- (ЕІС-код______________________________), в особі ________________________________ ______________________________________________________________який діє на підставі _________________________________________ (далі – надалі Споживач), з другої сторони, які разом іменуються Сторони, а кожний окрема – Сторона,

керуючись положеннями Закону України “Про ринок природного газу”, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюються правовідносини з питань газопостачання, уклали цей договір (далі – Договір) про таке.

І. Терміни і визначення

Терміни, що використовуються в Договорі, мають такі значення:

Оператор ГРМ – ________________________, з яким Споживачем укладено договір розподілу природного газу;

Оператор ГТС –  __________________________ ;

підтверджений обсяг природного газу – обсяг (об’єм) природного газу Споживача, погоджений Оператором ГТС на відповідний розрахунковий період із ресурсу Постачальника, що включений до підтвердженої номінації Постачальника;

розрахунковий період – газовий місяць, протягом якого здійснювалось постачання природного газу та за який здійснюються розрахунки за поставлений природний газ.

Інші терміни і визначення, що використовуються в Договорі, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕ від 30.09.2015 №2496 (далі – Правила постачання), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс газорозподільних систем), та Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 (далі – Кодекс газотранспортної системи).

IІ. Предмет договору

2.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується на умовах, визначених Договором, постачати Споживачу необхідні (що визначені в Додатку 2 до Договору) та підтверджені у відповідний період постачання обсяги природного газу, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Постачальнику вартість Газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

2.2.Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу за Договором є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ та/або ГТС договору розподілу та/або транспортування природного газу, на підставі якого Споживач набуває право санкціоновано відбирати Газ з газорозподільної та/або газотранспортної системи.

Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється на межі балансової належності об’єкта (ів) Споживача.

2.3.Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, а також іншими нормативно-правовими актами.

IIІ. Умови постачання

3.1. Постачання підтвердженого обсягу природного газу Споживачу здійснюється протягом періоду постачання, визначеного у Додатку 2 до Договору, у відповідності до положень Договору, включаючи всі його додатки та додаткові угоди.

3.2.Постачальник забезпечує безперервне постачання природного газу Споживачу протягом періоду постачання, визначеного в Додатку 2 до Договору, за умови дотримання Споживачем своїх зобовʼязань за Договором.

3.3. Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється Споживачем рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено Сторонами у Додатку 2 до Договору.

3.4.Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною Договором, з урахуванням додаткових угод.

3.5. Дані, що ідентифікують Сторін як суб’єктів ринку природного газу України, дані про планові об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії Договору, а також інші умови постачання Газу, не врегульовані даним розділом, встановлюються Сторонами у Додатку 2 до Договору. 

  1. Порядок обліку природного газу та коригування планових обсягів природного газу

4.1. Облік спожитого природного газу здійснюється на підставі показів комерційного вузла обліку газу Споживача.

4.2. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді зобовʼязаний самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі Постачальником можуть бути застосовані до Споживача відповідні санкції та заходи, передбачені Правилами постачання природного газу та Договором, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

4.3. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковий період не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу. Допускається відхилення планового (місячного) об’єму споживання природного газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п’ять відсотків) від підтвердженого обсягу природного газу.

4.4.  Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу Споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГРМ або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті Споживача. Порядок обміну інформацією між Споживачем та Постачальником, визначається у Додатку 2 до даного Договору.

4.5. Споживач та Постачальник мають право протягом розрахункового періоду коригувати підтверджені обсяги природного газу відповідно до процедури реномінації в порядку, встановленому цим Договором та Кодексом газотранспортної системи. Обсяги природного газу, на які здійснюється коригування підтверджених обсягів природного газу на відповідний розрахунковий період, визначаються Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

  1. Ціна, порядок та строки проведення розрахунків 

5.1. Постачання природного газу здійснюється за вільною ціною, що встановлюється між  Постачальником та Споживачем.

5.2. Ціна за 1000 куб. м природного газу  на дату укладання Договору становить _____________________, без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування і розподіл природного газу.

Крім того, ПДВ (20%) –____________________.

Усього з урахуванням ПДВ загальна ціна  за 1000 куб. м природного газу становить _______________________________________________________________________________________________________________________________)

5.3.Вартість фактично поставленого Споживачу обсягу природного газу протягом відповідного газового місяця, визначається як добуток ціни природного газу та обсягу фактично поставленого Споживачу природного газу за відповідний розрахунковий період згідно з актами приймання-передачі.

5.4. Загальна сума Договору складається із сум вартості фактично поставлених місячних обсягів природного газу згідно з актами приймання-передачі, складених Сторонами протягом періоду постачання.

5.5. Сторони домовились, що ціна на природний газ, зазначена в Договорі та/або додаткових угодах до нього, підлягає зміні і є обов’язковою для Сторін за Договором з моменту введення її в дію, за наявності таких підстав:

5.6.1. зміни кон’юнктури ринку (зміна закупівельної ціни природного газу у власників ресурсу газу (газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу природного газу);

5.6.2. набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають на ціну природного газу, в тому числі, але не обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що покладають на Постачальника обов’язок укладення договорів транспортування та/або розподілу природного газу або інших договорів, які є обов’язковими для укладання Постачальником для постачання природного газу Споживачу; прийняття/введення в дію нормативно-правових актів, що створюють для Постачальника додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням природного газу Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій (безвідкличної, безумовної банківської гарантії) тощо); вимоги щодо збільшення страхового запасу природного газу; збільшення тарифів на транспортування та/або розподіл природного газу тощо;

5.6.3. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів природного газу та/або підтверджених обсягів природного газу в сторону збільшення;

5.6.4. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості Сторін, оформленою додатковою угодою до Договору.

5.7. У разі настання обставин, зазначених у п. 5.6 Договору, зміна ціни є обовʼязковою для Сторін з моменту їх настання/введення в дію, що обумовлюється Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

Відповідна додаткова угода підписується Сторонами в такі строки:

5.7.1. у випадку передбаченому п. 5.6.1. Договору – у термін до 18 (вісімнадцятого) числа місяця, що передує газовому місяцю, в якому буде здійснюватись постачання природного газу);

5.7.2. у випадку передбаченому п. 5.6.2. Договору – протягом 5 (пʼяти) календарних днів, починаючи з дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом;

5.7.3. у випадку передбаченому п. 5.6.3. Договору, якщо коригування стосується договірних планових обсягів природного газу –  у термін по 18 (вісімнадцятого) числа місяця, що передує газовому місяцю, в якому має здійснюватись постачання природного газу та щодо якого Споживачем було направлено Постачальнику заявку на коригування планового обсягу природного газу.

Якщо коригування стосується підтвердженого обсягу природного газу у відповідному газовому місяці, відповідна додаткова угода підписується Сторонами у строк, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів, починаючи від дати направлення Споживачем Постачальнику відповідної заявки на коригування підтвердженого обсягу природного газу у відповідному газовому місяці. У випадку відмови Споживача від підписання додаткової угоди щодо зміни ціни природного газу Постачальник здійснює зворотне коригування підтвердженого за заявкою Споживача обсягу Газу, до рівня раніше підтвердженого обсягу Газу;

5.7.4. у випадку передбаченому п. 5.6.4. Договору – у строки, визначені чинним законодавством України.

5.8. Розрахунковим періодом за цим Договором є відповідний газовий місяць.

5.9. Розрахунки Споживача за природний газ здійснюються на умовах 100% попередньої оплати вартості планових (договірних) обсягів природного газу шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника не пізніше 5 (пʼяти) робочих днів до початку газового місяця.  Інший порядок розрахунків може визначатись Сторонами у додатковій угоді до Договору.

5.10. Остаточний розрахунок за фактично поставлений/спожитий обсяг природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється Споживачем у термін до 6 (шостого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом.

5.11. У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період.

5.12. Датою оплати (здійснення розрахунку) за Договором є дата зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

5.13. За підсумками розрахункового періоду Споживач зобовʼязаний до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надати Постачальнику копію акту про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.14. На підставі даних, отриманих від Споживача даних та/або Оператора ГРМ/ГТС, Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів готує та надає Споживачу два примірника акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником Постачальника.

5.15. Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі Газу.

5.16. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку

5.17. Сторони дійшли згоди, що до прийняття рішення судом рішення вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

  1. Права та обов’язки Споживача

6.1. Споживач має право:

6.1.1 на отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його умов;

6.1.2. на отримання інформації щодо ціни природного газу, порядку оплати природного газу, загальні умови постачання, права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником;

6.1.3. на безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

6.1.4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

6.1.5. проводити на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

6.1.6. вільно обирати постачальника, шляхом зміни Постачальника в порядку визначеному Договором та чинним законодавством України;

6.1.7. оскаржувати будь-які несанкціоновані неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та приймати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених діючими нормативно-правовими актами та цим Договором;

6.1.8. вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, та збитків, спричинених Постачальнику, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору;

6.1.9. мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим Договором.

6.2. Споживач зобов’язується:

6.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини на ринку природного газу;

6.2.2. забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених цим Договором;

6.2.3. самостійно, з дотриманням вимог чинного законодавства, припинити (обмежити) споживання природного газу у випадку:

– порушення строків оплати за цим Договором;

– відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу;

– перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу            без узгодження з Постачальником;

– в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

Письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу про припинення (обмеження) відбору природного газу, з якими ним укладено відповідні договори.

6.2.4. забезпечувати своєчасну та повну оплату природного газу згідно з умовами Договору;

6.2.5. укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ та/або договір транспортування природного газу з Оператором ГТС для набуття права санкціоновано відбирати природний газ з газорозподільної/газотранспортної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

6.2.6. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

6.2.7. провести повний розрахунок із Постачальником за природний газ, спожитий до дати переходу до нового постачальника та сплатити на рахунок Постачальника суму компенсації, визначеної умовами Договору;

6.2.8. своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних Споживача;

6.2.9. за підсумками кожного розрахункового періоду, до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надавати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем;

забезпечувати безперешкодний допуск представників Постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

6.2.10. проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням вузлів обліку (приладів обліку) газу;

6.2.11. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником за діючими нормативно-правовими актами та/або цим Договором;

6.2.12. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

6.2.13. здійснювати обмін інформацією із Постачальником в порядку та на умовах визначених Договором;

6.2.14. своєчасно повідомляти Постачальника про початок процедури ліквідації Споживача або про порушення судом справи про банкрутство Споживача;

6.2.15. виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або  цим Договором.

VІІ. Права і обов’язки Постачальника

 7.1.    Постачальник має право:

7.1.1. отримувати від Споживача оплату за поставлений природний газ відповідно до умов Договору;

7.1.2. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

7.1.3. безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

7.1.4. на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;

7.1.5. отримати від Споживача відшкодування збитків, що понесені Постачальником, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань за Договором та чинного законодавства;

7.1.6. на компенсацію витрат Постачальника, у випадках передбачених даним Договором;

7.1.7. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

       

  7.2.   Постачальник зобов’язується:

7.2.1. забезпечити постачання природного на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем умов Договору, зокрема, дисципліни відбору (споживання) природного газу та проведення своєчасних розрахунків за нього;

7.2.2. забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу Газу за умови, що Споживач виконав власні зобовʼязання перед Постачальником для своєчасного замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу;

7.2.3. забезпечувати належну якість надання послуг постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та Договору;

7.2.4. надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ та іншу інформацію, що вимагається діючими нормативно-правовими актами. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Постачальника;

в установленому законодавством порядку розглядати звернення Споживача щодо питань з постачанням природного газу;

7.2.5. забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

7.2.6. своєчасно повідомляти Споживача якщо Постачальник знаходиться в процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або якщо Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7.2.7. виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

VIІІ. Порядок припинення та відновлення газопостачання

8.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу у разі:

8.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором;

8.1.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

8.1.3. розірвання/припинення/призупинення Договору;

8.1.4. відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі природного газу за відповідний розрахунковий період без мотивованого письмового обґрунтування;

8.1.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про ринок природного газу”;

8.1.6. настання заходів, передбачених Національним планом дій, розробленого на виконання статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»;

8.1.7. у випадку відмови Споживача від підписання додаткової угоди щодо зміни ціни природного газу, у випадках передбачених цим Договором;

Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, визначених Договором та/або передбаченими чинним законодавством України.

8.2. У разі необхідності здійснення заходів з припинення (обмеження) газопостачання Споживачу, Постачальник направляє Споживачу повідомлення (з відміткою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного часу (день, година) та у час, узгоджений зі Споживачем, має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти. Повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання складається за формою,  затвердженою наказом Мінпаливенерго від 03.07.2009 № 338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2009 за № 703/16719), із зазначенням підстав припинення (обмеження), а також дати та часу, коли Споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу.

8.3. Постачальник має право здійснити заходи з припинення (обмеження) газопостачання Споживачу шляхом залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС, для чого Постачальником укладається відповідний договір з Оператором ГРМ/ГТС. Для припинення (обмеження) газопостачання Споживачу Постачальник направляє Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з відміткою про вручення), копія якого направляється Споживачу (з відміткою про вручення). В повідомленні зазначається підстава припинення (обмеження), дата та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) Споживача. На підставі зазначеного повідомлення Оператор ГРМ/ГТС здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу.

8.4. У разі одержання повідомлення про припинення (обмеження) постачання природного газу Споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпеки припинити (обмежити) власне споживання природного газу. У випадку, якщо припинення (обмеження) природного газу здійснюється Оператором ГРМ/ГТС, Споживач зобовʼязаний вжити відповідних заходів для запобігання та недопущення виникнення аварійних ситуацій внаслідок припинення (обмеження) розподілу/транспортування природного газу.

8.5.Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

8.6. У випадку, якщо припинення газопостачання на об’єкт Споживача чи його окремі газові прилади здійснюється за ініціативою Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач зобовʼязаний  звернутися до Оператора ГРМ.

 

ІХ. Порядок зміни постачальника

9.1. Споживач має право змінити Постачальника виключно у випадку повного дотримання умов, визначених Договором.

9.2. Зміні постачальника природного газу у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання даного Договору або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у Споживача простроченої заборгованості за поставлений Газ перед Постачальником за цим Договором.

9.3.Постачальник може вимагати від Споживача, виплати справедливої та обґрунтованої компенсації, якщо така компенсація (її розмір) буде узгоджено Сторонами у відповідній додатковій угоді до Договору (про розірвання чи призупинення Договору в частині постачання природного газу) у зв’язку із зміною постачальника.

9.4. Споживач зобовʼязаний здійснити з Постачальником розрахунки за поставлений природний газ та підписати з Постачальником додаткову угоду до Договору про розірвання або призупинення Договору в частині постачання природного газу не пізніше дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник. У додатковій угоді про призупинення дії Договору Сторони в обов’язковому порядку погоджують всі необхідні умови, які Сторони вважають істотними для відновлення дії Договору в частині постачання природного газу.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна Постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання Постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

9.5. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити Постачальника є пропозицією про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії цього Договору відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником.

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду по Споживачу виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед Постачальником (із-за розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником, тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи щодо припинення постачання природного газу Споживачу, у тому числі через Оператора ГРМ.

9.6.Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового постачальника в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Х. Відповідальність Сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. У разі прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань з оплати вартості Газу, у порядку визначеному цим Договором, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Постачальника крім суми заборгованості пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

10.3.Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється таким чином та в таких випадках:

10.3.1. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання Газу, буде менший від підтвердженого обсягу Газу за умови, що підтверджений обсяг Газу відповідав замовленому Споживачем, Постачальник має право вимагати від Споживача компенсацію збитків у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недовикористаного обсягу Газу за розрахунковий період;

10.3.2. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання Газу Споживачем буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача додаткову компенсацію за перевищення об’єму (обсягу) Газу, яка розраховується за формулою:

В = (Vф – Vп) х Ц х K,

де:

Vф – об’єм (обсяг) Газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором,

Vп – підтверджений обсяг Газу на розрахунковий період,

Ц –загальна Ціна Газу за Договором,

K – коефіцієнт компенсації, який визначається Постачальником, та становить 0,5.

При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) Газу стало наслідком відмови в доступі до об’єкта Споживача в результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах споживача або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) споживання Газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт компенсації може бути збільшений Постачальником до 1.

10.3.3. у разі відмови в доступі до об’єкта Споживача, в результаті чого представник Постачальника не здійснив звіряння фактичних об’ємів (обсягів) споживання Газу, що завдало Постачальнику шкоди, Споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду.

10.4. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу Газу не більше ніж на ±5 % (плюс мінус п’ять відсотків).

10.5. За результатами виявлених порушень представником Постачальника складається акт-претензія, який оформлюється з урахуванням такого:

1) форма акта-претензії є довільною;

2) при порушенні, зазначеному в підпункті 10.3.3 пункту 10.3. Договору, акт-претензія складається представниками Постачальника в присутності уповноваженого представника Споживача (власника або наймача) і скріплюється їх підписами. При цьому представники Постачальника зобов’язані пред’явити представникам Споживача (власника або наймача) свої посвідчення У разі, якщо представники Споживача відмовились від підписання акта-претензії, даний факт зазначається в акті-претензії. Акт-претензія про відмову Споживача в доступі Постачальника на територію Споживача (до об’єкта Споживача) вважається таким, що достеменно підтверджує факт не допуску, якщо його підписали представник Постачальника та одна незацікавлена особа або три представника Постачальника. У разі відмови Споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії, один із яких надсилається Споживачу цінним листом з описом вкладення.

У акті-претензії зазначаються підстави та розмір нарахованих збитків. Акт-претензія складається в двох примірниках, один з яких надсилається (надається) Споживачу (з позначкою про вручення). Споживач зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів, починаючи з дати його отримання, відшкодувати Постачальнику завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.

У випадку не реагування у встановлений строк на акт-претензію або не відшкодування завданих збитків Постачальник має право звернутись до суду.

10.6. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки в таких випадках та розмірах:

10.6.1. якщо постачання природного газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення Постачальника про припинення постачання Газу Споживачу, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об’єм недопоставленого природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення;

10.6.2. якщо підтверджений обсяг природного газу є меншим від планового об’єму, визначеного Додатком 2 до Договору, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що Споживачем своєчасно виконані всі зобов’язання за Договором), що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об’єму недопоставленого  природного газу, який обчислюється виходячи з планового об’єму (обсягу) постачання природного газу, визначеного в Додатку 2 до Договору на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення;

10.7. Для ініціювання процедури відшкодування збитків Споживач складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та направляє цей акт-претензію Постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а Постачальник зобов’язаний не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дати його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.

У випадку не реагування у встановлений строк на звернення або не відшкодування завданих збитків Споживач має право звернутись до суду.

10.8. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, спричинене по вині відповідального системного оператора.

10.9. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється Правилами постачання.

 

ХІ. Порядок вирішення спорів

11.1. Сторони вживають всіх заходів для вирішення спорів, що виникли в ході виконання Договору, шляхом переговорів.

11.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на розгляд суду.

11.3 Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

 

XІІ. Форс-мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі свого боку. До форс-мажорних належать, зокрема, але не виключно, такі події та обставини, які виникли після підписання Договору:

– страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;

– законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, роблять незаконним та/або неможливим виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором;

– дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;

– стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;

– вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній системі або у видобувній системі;

– подія форс-мажору, за договірними домовленостями будь-якої із Сторін, відносно доступу до газотранспортної системи України, що стосується поставки і прийняття природного газу за Договором.

12.3. Сторона не вважається такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором, і не несе відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору.

12.4. Строк виконання зобов’язань за Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

12.5. Сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом 10 (десяти) календарних днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до чинного законодавства. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку. Неповідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них як на причину звільнення від відповідальності за невиконання Договору.

12.6.  Виникнення обставин форс-мажору не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 

ХІІІ. Інші умови

13.1. Цей Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по

13.2. З укладенням Договору попереднє листування та документація щодо предмету Договору втрачають юридичну силу.

13.3. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються шляхом укладання додаткових угод до Договору, які підписуються повноважними представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін, крім випадків визначених у пунктах 13.4 та 13.5 Договору.

Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами Договору.

13.4.Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну у разі прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, про зміну своїх платіжних реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідних змін шляхом надсилання цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення.

13.5.   Постачальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах та є платником податку на додану вартість.

Споживач має статус _____________________________________________________

В разі будь-яких змін в статусі платника податків Сторони зобов’язані повідомити одна одну в термін 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення шляхом надсилання цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення.

13.6. Враховуючи, що постачання природного газу Споживачу за Договором носить безперервний характер, Постачальник не пізніше останнього дня відповідного розрахункового періоду, протягом якого здійснюється постачання природного газу, складає зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу природного газу, поставленого Споживачу протягом розрахункового періоду. У випадку, якщо станом на дату складання зазначеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок Постачальника як оплата (попередня оплата) за природний газ, перевищує вартість обсягу природного газу, поставленого протягом звітного періоду, таке перевищення вважається попередньою оплатою, на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого звітного періоду.

13.7.  Сторони домовились, що строк, у межах якого Сторони можуть звернутись до суду з вимогою про захист своїх прав за Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості та пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних за Договором та стягненню штрафних (фінансових) санкцій, відшкодування збитків, встановлюються тривалістю у 3 (три) роки.

13.8.  Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання Споживачем зобовʼязань Договором. Про розірвання Договору Постачальним повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням за 5 (п’ять) робочих днів до дати розірвання Договору.

Розірвання Договору за ініціативою Постачальника не звільняє Споживача від обов’язку виконання своїх зобовʼязань за Договором.

13.9. Умови Договору є конфіденційними та не підлягають розголошенню, крім випадків та в обсязі, що встановлені  законодавством,  або за письмовою згодою Сторін.

Сторона за Договором вважається повідомленою належним чином, якщо відповідне повідомлення надіслано Стороні рекомендованим листом з повідомленням за адресою, яка зазначена в Договорі. Датою отримання таких повідомлень вважається дата їх вручення представнику Сторони або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача.

13.10.Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань за Договором. Факт підписання Договору свідчить про отримання згоди і повідомлення для кожної зі Сторін договору про збір та обробку персональних даних. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

 

XІV. Строк дії Договору

14.1.Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє в частині постачання природного газу з _______________року до _______________  року, а в частині здійснення розрахунків між Сторонами – до повного їх здійснення.

 

Додатки до договору:

  1. Копія заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу;
  2. Договірні об’єми.

 

XV.    Місцезнаходження       та    банківські     реквізити    Сторін

 

Додаток 2

до Договору на постачання природного газу

від “__”_____________201__ року №______

 

Договірні обсяги постачання природного газу на 201__ рік

  1. Постачальник здійснює протягом 201__ року постачання природного газу Споживачеві для власного споживання в обсязі _________________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:
Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг
Січень Квітень Липень Жовтень
Лютий Травень Серпень Листопад
Березень Червень Вересень Грудень
I кв. II кв. III кв. IV кв.

 

  1. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору на постачання природного газу споживачам, що не є побутовимивід ________________ № __________, укладеного між Постачальником, та Споживачем.

 ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник: Споживач:
Авторизація
*
*
Генерация пароля