Додаток 2

до договору про постачання

електричної енергії споживачу

Комерційна пропозиція постачальника електричної енергії

ТОВ «ПРОМЕНЕРГО ДНІПРО» Планові платежі  без розподілу

1.Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію:

Обов’язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є: 

1) Об’єкт Споживача підключений до мереж Оператора системи, у встановленому законодавством порядку;

2) Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Споживачу;

3) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) Споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи розподілу (далі – ОСР), до мереж якого приєднаний цей Споживач;

4) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;

5) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

6) Споживач відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.

2. Ціна на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без ПДВ) розраховується за формулою:

Ц = Цз х К+ Цперед + Цпост, де

Ц – фактична ціна електричної енергії за місяць.

Цз – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», на внутрішньодобовому ринку (на аукціоні РДН/ВДР), на балансуючому ринку, яка визначається з урахуванням оперативних даних щодо погодинних цін на ринках «на добу наперед», на внутрішньодобовому ринку (аукціоні РДН/ВДР), на балансуючому ринку, у звітному місяці(Ціна закупівлі електричної енергії також включає всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), з урахуванням зборів та платежів, що передбачені законодавством, зокрема Правилами ринку, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, іншими нормативними документами.  

К   коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку тощо).

Для даної Комерційної пропозиції К = 1,02

Цперед – ціна (тариф) послуг Оператора системи передачі встановлюється НКРЕКП та розміщуються на офіційному сайті Оператора системи передачі;

Цпост – ціна послуг з постачання електричної енергії споживачу, що складає 0,05 грн/кВт*год.                       

Розмір попередньої оплати визначається шляхом множення заявленого на відповідний розрахунковий період обсягу споживання електричної енергії на ціну, визначену відповідно до п. 2 цієї Комерційної пропозиції, за попередній місяць (за їх відсутності – дані за останній період, в який ці показники були визначені):  

Цп – попередня оплата у розмірі планової вартості електроенергії без ПДВ, яка вираховується за формулою:

Цп = Ц* Осп

де, Ц – фактична ціна електричної енергії, визначена пунктом 2 цієї Комерційної пропозиції, за останній відомий звітний період.

Осп – заявлений Споживачем обсяг постачання електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді.

 У разі надходження коштів від Споживача понад повну вартість електричної енергії, поставленої в розрахунковому періоді, сума таких надходжень зараховується як оплата заборгованостей за минулі періоди, а за відсутності такої, в рахунок оплати наступного розрахункового періоду або за письмовою заявою Споживача повертається йому на рахунок.

Якщо день повернення платежу припадає на вихідний, святковий або останній банківський день місяця, днем для здійснення платежу вважається день, наступний за вихідним, святковим та останнім банківським днем місяця.

Сторони узгодили, що Постачальник має право здійснити коригування ціни електричної енергії для здійснення остаточних розрахунків та змінити ціну на наступний розрахунковий період, в разі якщо за оперативними даними між середньозваженими погодинними цінами на ринках «на добу наперед»,  внутрішньодобового ринку в поточному та минулому розрахункових періодах відбулось відхилення. Відповідне відхилення є коливанням ціни на ринку та визначається за оперативними даними Оператора ринку, що оприлюднюються у порядку, встановленому Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, і не потребує додаткових підтверджень від інших установ.

Корегування ціни, пов’язане зі зміною регульованих компонентів Цз або ціни регульованих послуг Цперед, формування яких не залежить від Постачальника, не потребує завчасного повідомлення Споживача.

Корегування та зміна цін регульованих послуг здійснюється на різницю відхилення.

Про зміну ціни послуг Цпост та/або коефіцієнта К, Постачальник зобов’язаний повідомити Споживача завчасно до початку їх застосування.

Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в заяві-приєднанні, яка є Додатком 1 до цього Договору, якщо інше не передбачено Комерційною пропозицією (Додаток 2 до цього Договору).

3.Територія здійснення ліцензованої діяльності   

Вся територія України (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно Розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014).

4. Умови визначення обсягів постачання електричної енергії:

Разом із заявою-приєднання до умов Договору (Додаток 1) Споживач надає Постачальнику на погодження відомості про розмір очікуваного помісячного споживання електричної енергії на відповідні розрахункові періоди наступного року (Додаток 3 «Обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік»), що складені на підставі фактичних даних споживання минулого року з урахуванням поточних змін обсягів споживання електричної енергії.

Постачання електроенергії у розрахунковому періоді здійснюється у відповідності до обсягів споживання електричної енергії, які узгоджені Сторонами у Додатку №3, або скориговані відповідно до цього Договору.

Споживач, площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «б», може скоригувати або надати оновлені (скориговані) відомості про обсяги споживання електроенергії на наступний розрахунковий період, за умови повідомлення Постачальника не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку періоду споживання, але не пізніше 20 числа звітного місяця.

Договірною величиною споживання електроенергії буде сума замовленого та додатково замовленого обсягів електроенергії.

В строк до 10 і до  20 числа звітного місяця, та до 05 числа місяця, наступного за звітним, Споживач надає Постачальнику звіти про покази засобів обліку. В разі, якщо фактичні покази засобів обліку неможливо зафіксувати в останній день розрахункового періоду (вихідний, святковий тощо), та у інших випадках, покази засобу обліку на останній день розрахункового періоду визначаються у відповідності до вимог Кодексу комерційного обліку, зокрема, за середньодобовим споживанням.

5. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії:

Сторони Договору підписують акт прийому – передачі наданих послуг в строк до 22 числа місяця, наступного за звітним.

6. Спосіб оплати

Розрахунки за електричну енергію здійснюються виключно в грошовій формі відповідно до умов договору, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника: Поточний  рахунок  із спеціальним режимом використання: UA623054820000026038300003269 Філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО  305482, який, вказується  у рахунку на оплату.

7. Порядок оплати

Оплата за замовлений обсяг електроенергії за Договором має здійснюватися Споживачем у відповідності до узгодженого Сторонами графіка оплат.

Планові платежі здійснюється в наступному порядку:

– 1-й платіж до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує розрахунковому місяцю  – у розмірі 40 % вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;

– 2-й платіж до 05 (п’ятого) числа розрахункового місяця – у розмірі 20 % вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;

– 3-й платіж до 10 (десятого) числа розрахункового місяця –  у розмірі 20 % вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;

– 4-й платіж до 15 (п’ятнадцятого) числа розрахункового місяця –  у розмірі 20 % вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за розрахунковий період здійснюється в строк до 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим (місяцем поставки), відповідно до фактичного обсягу електричної енергії, визначеного за показами розрахункових засобів обліку (або розрахунковим шляхом, у передбачених законом випадках), на підставі отриманого Споживачем від Постачальника рахунка, в якому зазначаються суми до сплати за використану електричну енергію за ціною, яка фактично склалася у розрахунковому періоді, за формулою зазначеною у п.2 цього додатку і погоджується щомісяця Сторонами додатковими угодами, які   повинні містити розшифровку складових фактичної та планової ціни.

 У разі виникнення у розрахунковому місяці небалансу, сума штрафних санкцій за таке відхилення від заявлених обсягів вказується окремою стрічкою у основному рахунку із зазначенням фактичного обсягу небалансу (+/-).

8. Термін (строк) надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) оплати.

Рахунок на оплату надається Споживачу не менше ніж за 5 (п’ять) банківських дня до кінцевого строку оплати, визначеного пунктом 7 цієї Комерційної пропозиції.

Рахунок за фактично поставлену  електричну енергію надається Споживачу не пізніше п’ятого робочого дня з дати завершення розрахункового періоду. 

9. Спосіб оплати послуг з розподілу електричної енергії

Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем напряму оператору системи розподілу.

10. Розмір пені за порушення строку оплати та інші санкції

У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати (терміни попередньої оплати та/або остаточного розрахунку), Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, за кожен день прострочення, враховуючи день фактичної оплати, до дати повної оплати. Сума боргу сплачується Споживачем з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення.

У випадку, якщо за підсумками розрахункового періоду (календарного місяця) фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживачем перевищує або э меншим від заявленого (очікуваного) обсягу на величину, що перевищує 5 %, і  Споживач не надав уточнюючі дані згідно Комерційної пропозиції, Постачальник розраховує вартість фактично поставленої Споживачу електричної енергії за формулою (без ПДВ) із застосуванням коефіцієнту 1,3:

Ц = 1,3 х (Цз х К) + Цперед + Цпост

11. Зобов’язання надавати компенсації Споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг

Надається Постачальником Споживачу в порядку, затвердженому Регулятором та відповідно до умов Договору

12. Штраф за дострокове припинення дії договору

Санкції за дострокове припинення договору не нараховуються (відсутні)

13. Строки дії договору та умови пролонгації

Договір набирає чинності з дня приєднання Споживача до умов цього Договору шляхом підписання Заяви – приєднання і діє до кінця календарного року, якщо інший строк не зазначено в заяві-приєднання.  Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення терміну дії договору жодною із Сторін не буде письмово заявлено про припинення його дії з урахуванням вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 р. № 312.

Договір може бути розірвано за умови повної оплати, з урахуванням штрафних санкцій.

Постачальник вправі достроково розірвати  цей  Договір у  наступних випадках:

– Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно цього Договору і не усунув порушення після отримання вимоги від Постачальника;

– Споживач систематично суттєво порушує умови цього Договору і не усунув порушення після отримання вимоги від Постачальника;

– Порушення процедури банкрутства Споживача;

– Зміни власника об’єкта Споживача.

Дія цього Договору припиняється у разі зміни Постачальника.

Дія цього Договору припиняється у разі банкрутства або припинення діяльності Постачальника.

У разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один Договір з одним із власників (користувачів). Наявність та дійсність письмової згоди усіх інших співвласників (користувачів) забезпечує особа, яка звернулась за укладенням Договору, і така особа несе повну відповідальність за наявність претензій з боку третіх осіб.

Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов Договору Споживача, в тому числі умов Комерційної пропозиції, не пізніше, ніж за 20 днів до дати їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача розірвати цей Договір. Якщо Споживач продовжує користуватись електричною енергією після спливу 20-дненного строку з моменту повідомлення Постачальника про внесення змін у Договір, то вважається, що споживач погоджується отримувати електричну енергії на умовах Договору з відповідними змінами.

Договір в частині постачання електричної енергії припиняє свою дію з дати, вказаної в повідомленні наданому (направленому) споживачу, якщо інша дата не буде узгоджена сторонами додатково.

У разі, якщо на момент укладення цього Договору на об’єкт Споживача було припинено / призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання електричної енергії Постачальником Споживачу здійснюється після відновлення надання відповідних послуг у порядку, встановленому законодавством України.

Якщо укладення Договору про постачання електричної енергії Споживачу не пов’язане зі зміною власника (користувача) об’єкта або зі зміною електропостачання, то обов’язок постачання електричної енергії виникає у Постачальника не раніше 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати укладення цього Договору шляхом підписання Заяви – приєднання.

14. Урахування пільг, субсидій

            Не надаються. 

15. Можливість постачання Захищеним споживачам

            Не передбачені.

16. Особливі умови, дотримання яких є суттєвим

Споживач зобов’язується письмово повідомити про зміну будь-яких реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше, ніж через 10 днів після настання таких змін.

 У разі незгоди зі зміною будь-яких умов Договору, про які Постачальник проінформував Споживача належним чином, Споживач зобов’язаний протягом 20 днів з моменту отримання повідомлення про зміну умов повідомити про свою незгоду Постачальника та ініціювати дострокове розірвання Договору шляхом підписання та направлення Постачальнику відповідної додаткової угоди. У разі, якщо Споживач не повідомив Постачальника про свою незгоду та про дострокове розірвання Договору з цієї підстави, вважається, що Споживач погодився з новими умовами Договору.

Погодившись з цією Комерційною пропозицією, Споживач надає Постачальнику згоду на отримання своїх персональних даних/інформації/копій документів від Оператора системи розподілу

Для формування рахунку на попередню оплату, обсяг прогнозованого (заявленого) на відповідний розрахунковий період місячного споживання подається Споживачем у письмовому вигляді у строки згідно пункту 4 цієї Комерційної пропозиції. В разі не надання відповідної інформації, Постачальник може розрахувати обсяг самостійно, на підставі інформації Оператора системи або за фактичним обсягом споживання минулого періоду.

Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:

– засобами електронного зв’язку з/на електронну адресу Постачальника office@ped.com.ua і на електронну адресу Споживача, вказану в заяві – приєднанні;

– повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору, тощо.

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись Споживачу:

-поштовим зв`язком;

-повідомленням на телефонний номер та/або електрону адресу зазначену у заяві-приєднання до умов договору;

-факсимільним зв`язком та/або кур’єром;

-іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Відомості про погодинні обсяги споживання електричної енергії надсилаються Споживачем на електронну адресу Постачальника  у вигляді електронного документу (файл Excel) підписаного електронним цифровим підписом до 15 числа кожного місяця, що передує місяцю постачання електричної енергії. У разі відсутності електронного цифрового підпису Споживач надсилає два файли: файл Excel з відомостями про погодинні обсяги споживання та його сканований формат, підписаний та скріплений печаткою (у разі наявності) Споживача.

Споживач приймає умови  цієї комерційної пропозиції у повному обсязі.

Постачальник Споживач
Товариство з обмеженою відповідальністю  «Променерго Дніпро» Юридична адреса: Україна 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Короленко, 14/16 приміщення 1 Поштова адреса: Україна 49000, м. Дніпро, вул. Короленко, 14/16 приміщення 1 Код ЄДРПОУ 42929751 ІПН 429297504620 Електронна пошта: office@ped.com.ua Поточний  рахунок  із спеціальним режимом використання UA623054820000026038300003269 Філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» Тел. +38097 997 31 64, тел./факс +38056 795-40-11 Офіційний веб-сайт: www.ped.com.ua Директор _____________________ М.В. Гончаров   м.п.                                              
Авторизація
*
*
Генерация пароля